ბაზრის კვლევა

ჩვენი საბაზრო კვლევა ეფუძნება ოთხ სხვადასხვა  მიდგომას:

  • რაოდენობრივი კვლევების განსახორციელებლად ვამუშავებთ ხელმისაწვდომი ბაზრის აუდიტის მონაცემებს საცალო ვაჭრობის, საავადმყოფოს და ანაზღაურების სეგმენტებში

  • ვიყენებთ ხელმისაწვდომი ბაზრის ხარისხობრივ ბაზას ჩვენი კლიენტების სარეკლამო საქმიანობის ანალიზის გასაკეთებლად

  • სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში ვიყენებთ ფართო პერსონალურ ქსელს

  • მეორადი კვლევა

პროექტის მაგალითები:

  • ფარმაცევტული და სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტების ანალიზი (აივ/შიდსის ბაზრები, ტუბერკულოზი, ხერხემლის ქირურგია)

  • ტოპ გინეკოლოგიური ბრენდის ანალიზი (კატეგორიის და კონკურენტული გარემოს დეტალური განსაზღვრა, რეკომენდაციები შემდგომი რეკლამირების სტრატეგიებისთვის)

  • > 20 OTC კატეგორიების ანალიზი (კატეგორიის და კონკურენტული გარემოს დეტალური ანალიზი, რეკლამირების ძალისხმევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზი)

  • ინტეგრირებული საბაზრო კვლევის ანალიტიკური სისტემის შექმნა

ჩვენი კლიენტები